LÅT CHEFER GENOMGÅ PSYKOLOGISKA TESTER

 

 

Insändare i DN 11/11-09

Vuxenmobbning är ett alltmer växande problem som fortsätter att frodas i det fördolda. Den drabbade saknar möjlighet att byta arbetsplats eftersom villkoren på arbetsmarknaden hårdnat. Detta medför också att den som bevittnar mobbningen inte vågar agera till den drabbades försvar. Riktigt allvarligt blir det då en chef är pådrivande när det gäller att förfölja oliktänkande. Det blir omöjligt att tala och tänka fritt, och den som ändå gör det drabbas av orimliga bestraffningar. Ordet demokrati ersätts i praktiken av en diktatur, även om det försiggår på mikronivå. Dessa chefer är så rädda för åsikter från underordnade att dessa måste förtryckas, tystas med alla medel, ja, till och med hotas.


En avsevärd publicitet har inte påverkat situationen nämnvärt. Cheferna fortsätter att kränka sina medarbetare. Kanske det mest effektiva vore att låta blivande chefer undergå psykologiska tester för att utröna om de är lämpliga att hantera levande anställda, något som förekommer inom dagens näringsliv. En chef kan genom sin maktutövning helt ödelägga den anställdes liv utan att riskera någonting. Det är gratis att förtrycka och föröda om man sitter i en maktposition. Det är också gratis för en anställd att plåga sina arbetskamrater om vederbörande åtnjuter chefens stöd. Om den drabbade mot förmodan vågar ta strid eller offentligt ge uttryck för sin frustration så finns däremot ingen hjälp att få. Tvärtom, den mobbade riskerar åtal och i värsta fall fängelse för ärekränkning.


Det är angeläget att försöka blottlägga maktens mekanismer och vad som händer när ett fåtal personer får alltför stor frihet att bruka makt och skattemedel efter eget intresse.
Vi har även det s.k. humankapitalet som det kallas i konsultsammanhang, d.v.s. människor, som på olika sätt drabbas och far illa i en undermålig arbetsmiljö. Detta kan också översättas i ekonomiska termer.
Förfärliga siffror redovisas i statistiken. Mobbning på våra arbetsplatser kostar samhället mer än 22 miljarder kronor årligen. 350 000 personer i Sverige anser sig varje år vara utsatta för mobbning av arbetskamrater och chefer. Av dessa tar drygt 300 livet av sig.
Det är märkligt att denna företeelse kan förekomma i ett demokratiskt samhälle och att människor kan skrämmas till tystnad då de blir vittnen till att deras arbetskamrater sakta bryts ned och mals sönder av chefer och kollegor.
Den enklaste förklaringen är förstås hotet om att bli arbetslös. Men det handlar också om att hamna i ett utanförskap och att mista sin tillhörighet i gruppen.
Stockholm i oktober 2009 e Kr


Marie-Louise  Winbladh
Stockholm
Arkeolog, författare, f.d. museiintendent
Styrelseledamot Föreningen Stopp